Metsäomaisuuden hallinnointi

Metsätilat hallinnoidaan osana hoidossamme olevaa kokonaisuutta, jolloin varmistetaan aina paras hinta puulle ja kustannustehokkuus metsänhoitotöissä.

Metsien hoidossa noudatetaan Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia sekä PEFC ja FSC sertifikaattien käytäntöjä. Metsänhoitostrategiamme takaa metsien monipuolisen virkistyskäytön metsiköiden iän sekä hoito- ja käsittelyvaiheen mukaan. Metsiä kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan peitteellisenä edistäen luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa. Metsänhoitostrategiamme tavoitteena on maksimoida metsän arvokasvu ja tätä kautta kokonaistuotto vuosikymmenten omistusaikana. Strategiamme tähtää pitkän aikavälin arvonnousuun hyvän metsänhoidon seurauksena.

  • Pyrimme kasvattamaan monipuolista metsää, jossa on luonnonmukaista taimiainesta ja puulajivaihtelua. Tällainen metsä on kestävää metsätuhoja vastaan.
  • Metsikön kiertoaikaa pidentävät hakkuut, kuten yläharvennus ovat käytössä aina, kun niiden käyttö on perusteltua.
  • Päätehakkuissa huomioidaan aina hyödynnettävissä oleva luontainen taimiaines, tätä kautta muokattavan ja viljelemällä uudistettavan alueen pinta-ala pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Luontaista uudistamista, suojus ja siemenpuuhakkuita käytetään mahdollisuuksien mukaan.
  • Olennaisena toimintaohjeena metsänhoitotöiden oikea-aikaisuus ja tästä saavutettava kustannustehokkuus.
 

Hakkuiden oikea kohdentaminen ja metsänhoidon oikea-aikaisuus varmistetaan ajantasaisella metsäsuunnitelmalla ja riittävän usein tapahtuvilla maastokäynneillä.

Kokonaisuudessa hallinnoimme n. 115 000 hehtaaria metsää, jonka puuston tilavuus on yli 13 miljoonaa kuutiometriä ja arvo yli 400 miljoonaa euroa.